بسته های سلامت

سفارش این بسته ها از یک ماه تا یک سال می باشد

$ بسته سلامت کوچک
 • صبحانه
 • ناهار
 • شام
سفارش بسته
$ بسته سلامت متوسط
 • هر یک از وعده های غذایی
 • انتخاب یکی از خدمات به دلخواه
سفارش بسته
$ بسته سلامت بزرگ
 • هر یک از وعده های غذایی
 • انتخاب دو مورد از خدمات به دلخواه
سفارش بسته
$ بسته سلامت ویژه
 • کلیه خدمات
سفارش بسته

کدام بسته را سفارش می دهید؟

 • بسته سلامت متوسطانتخاب بسته غذایی کوچک که شامل وعده های غذایی (صبحانه , ناهار و شام می شود ) به همراه یکی از خدمات که به دلخواه می توانید از بین خدمات ما انتخاب کنید
 • بسته سلامت کوچکبسته سلامت کوچک شامل صبحانه , ناهار و شام می باشد که می توانید به صورت یک ماهه تا یکساله هر یک از این وعده ها را سفارش داده و استفاده کنید
 • بسته سلامت ویژهاین بسته شامل کلیه خدمات ما می باشد که به صورت ماهانه تا یکسال می توانید آن را سفارش دهید
 • بسته سلامت بزرگاین بسته شامل بسته غذایی کوچک و انتخاب دو مورد از خدمات ما به دلخواه می باشد

قصد ما برای ارائه بسته های سلامت

داشتن یک رژیم غذایی مناسب میتواند علاوه بر تضمین سلامت فیزیکی به سلامت روحی نیز کمک کند. مجموعه باماناجان، بر اساس نیازهای هر فرد و تجویز متخصصین تغذیه به صورت روزانه غذاهای مورد نیاز سالمندان را طبخ و در اختیارشان قرار میدهد.