بسته های پیشنهادی

$ روزانه
 • بسته غذایی
 • برنامه ورزشی
 • تهیه دارو و چکاب در منزل
سفارش پلن
$ هفتگی
 • بسته غذایی
 • چکاب و تهیه دارو
 • برنامه ورزشی
سفارش پلن
$ ماهانه
 • بسته های غذایی
 • چکاب ماهیانه و تهیه دارو
 • تفریح و گردش گروهی
 • برنامه ورزشی
سفارش پلن
$ سفارشی
 • بسته غذایی
 • چکاب ماهیانه و تهیه دارو
 • تفریح و گردش گروهی
 • برنامه ورزشی مناسب
سفارش پلن

کدام بسته را سفارش می دهید؟

 • بسته هفتگیدرصورت نیاز می توانید موارد زیر را به صورت هفتگی سفارش دهید.
  بسته های غذایی , چکاب و تهیه دارو, برنامه ورزشی
 • بسته روزانهشما می توانید موارد زیر را به صورت روزانه سفارش دهید.
  بسته غذایی , برنامه ورزشی, تهیه دارو چکاب در منزل
 • بسته ماهانهازخدمات زیر به صورت یک ماهه بهرمند شوید
  بسته غذایی,چکاب ماهیانه و تهیه دارو,تفریح و گردش گروهی, برنامه ورزشی
 • بسته سفارشیدرصورت نیاز می توانید از بسته های سفارشی ما بهره مند شوید
  بسته غذایی, چکاب ماهیانه و تهیه دارو, تفریح و گردش گروهی, برنامه ورزشی مناسب

قصد ما برای ارائه بسته های غذایی

داشتن یک رژیم غذایی مناسب میتواند علاوه بر تضمین سلامت فیزیکی به سلامت روحی نیز کمک کند. مجموعه باماناجان، بر اساس نیازهای هر فرد و تجویز متخصصین تغذیه به صورت روزانه غذاهای مورد نیاز سالمندان را طبخ و در اختیارشان قرار میدهد.